HOME > 품질경영 > 전기용품 안전인증 취득현황 4 페이지
No 제품명 파생모델 기본모델 인증번호 취득일자 인증서
21 비닐 외장케이블
FR-GV 1.5~6
TFR-GV 1.5~6
TFR-GV 2.5㎡ HJ01011-4025C 2005-06-13 [보기]
20 비닐 외장케이블
FR-GV 10~35
TFR-GV 10~35
TFR-GV 10㎡ HJ01011-4024C 2005-06-13 [보기]
19 비닐 외장케이블
FR-GV 50~95
TFR-GV 50~95
TFR-GV 50㎡ HJ01011-4023C 2005-06-13 [보기]
18 캡타이어코오드
60227 IEC 53 2C-5CX0.75~2.5
60227 IEC 53 2CX0.75㎟ HJ01011-3022C 2005-06-13 [보기]
17 캡타이어코오드
60227 IEC 52 VCTF 2C-3CX0.5~0.75
60227 IEC 52 VCTF 2CX0.5㎟ HJ01011-3021B 2005-06-13 [보기]
16 비닐 외장케이블
CV 1CX50~95
CV-S 1CX50~95
CV-SB 1CX50~95
CVF 1CX50~95
CV 1CX50㎟ HJ01011-3020C 2005-06-13 [보기]
15 비닐 외장케이블
EV 2.6X 2C
EV 1.6X 2C
EV 2.0㎜ X 2C HJ01011-3018B 2003-11-05 [보기]
14 비닐 외장케이블
CV 2C-50CX50~95
CV-S 2C-50CX50~95
CV-SB 2C-50CX50~95
CVF 2C-20CX50~95
CV 2C X 50㎡ HJ01011-3017D 2003-11-05 [보기]
13 기기내 배선용 90°C 가요도체 단심 절연전선 K60227 IEC 07 KH 0.5~2.5 K60227 IEC 07 KH 2.5 ㎡ HJ01011-3014D 2005-06-13 [보기]
12 기기내 배선용 90°C 가요도체 단심 절연전선 K60227 IEC 08 KH 0.5~2.5 K60227 IEC 08 KH 2.5 ㎡ HJ01011-3013D 2005-06-13 [보기]
11 일반용 단심비닐 절연전선 K60227 IEC 01 KH 50~95 K60227 IEC 01 KH 50 ㎟ HJ01011-3012D 2005-06-13 [보기]
10 일반용 단심비닐 절연전선 K60227 IEC 01 KH 10~35 K60227 IEC 01 KH 10 ㎟ HJ01011-3011D 2005-06-13 [보기]
9 일반용 단심비닐 절연전선
K60227 IEC 01 KH 1.5~6
K60227 IEC 01 KH 2.5 ㎡ HJ01011-3010D 2005-06-13 [보기]
8 비닐 외장케이블
FR-CVV-SB 2C-50CX1.5~6
FR-CVVS 2C-50CX1.5~6
FR-CVV 2C-50CX1.5~6
TFR-CVV-SSB 2C-50CX1.5~6
TFR-CVVS 2C-50CX1.5~6
TFR-CVV 2C-50CX1.5~6
TFR-CVVS 2CX2.5㎟ HJ01011-3009E 2005-06-13 [보기]
7 합성 수지 절연전선
DV 3.2mm X 3C
DV 3.2mm X 2C
DV 2.6mm X 3C
DV 2.0mm X 3C
DV 2.0mm X 2C
DV 2.6mm X 2C HJ01011-3007B 2003-01-24 [보기]
 1  2  3  4  5